Szanowni Państwo

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest P.P.H.U. Meble Woźniak Plus mieszcząca się w: ul.Chłapowskiego 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski, o nadanym nr NIP 6221647588 (Administrator).

2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy adres siedziby lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: sprzedaz@meblewozniak.com.pl 

3. Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

4. Mają Państwo prawo żądać od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych; usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; wniesienia skargi do Dyrektora Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 i art. 229 Kodeksu Pracy oraz aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Są to: zabezpieczenie mienia i osób (monitoring),

lub w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie poniższych warunków art. 9 ust. 2 RODO:

  • art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. wyraziła Pani/Pan wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,

6. Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

  • prowadzenia obecnego procesu rekrutacji oraz, na podstawie Państwa zgody, także w kolejnych naborach pracowników,
  • udzielania informacji o postępach toczącego się procesu rekrutacji – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

7. Państwa dane osobowe udostępniamy: firmie realizującej usługi ochrony danych osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, firmom dostarczającym oprogramowanie kadrowo-płacowe, biurowe oraz pocztę elektroniczną, firmom serwisującym oprogramowanie i urządzenia, firmie serwisującej system monitoringu wizyjnego. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe  zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. 

8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

  • do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikujecie,
  • na podstawie stosownej zgody również w kolejnych rekrutacjach, ale nie dłużej niż 1 rok,
  • do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przed zakończeniem procesu rekrutacji uniemożliwi dalszy w niej udział.

10. Na terenie siedziby firmy Państwa wizerunek może zostać nagrany i utrwalony. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tablice zawierające klauzulę informacyjną RODO oraz tabliczki z piktogramem kamery w miejscach zbierania wizerunku. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz możliwości jego odtworzenia w celu dowodowym, informacyjnym i prewencyjnym dla udokumentowania zdarzeń niepożądanych lub niedozwolonych zachowań w obrębie przestrzeni publicznej Spółki na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione firmie obsługującej system monitoringu lub przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Nagrane i utrwalone dane przechowujemy nie dłużej niż 30 dni. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

11. W oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich podstawie automatycznego profilowania.